فصل ششم - شوراي انتظامي نظام مهندسي

شوراي انتظامي نظام مهندسي
 
ماده 87- شوراي انتظامي نظام مهندسي مرجع تجديدنظر آراي صادرشده از شوراي انتظامي استان ها است و داراي پنج عضو مي باشد و اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.     الف- يک عضو حقوقدان به معرفي رئيس قوه قضائيه.     ب- دو عضو به معرفي وزير صنايع ومعادن.     پ- دو عضو به معرفي شوراي مرکزي. 
جلسات شوراي انتظامي نظام مهندسي باحضور حداقل سه نفر اعضا رسميت يافته و آراي صادرشده با (3) رأي موافق معتبر خواهد بود. 
 
ماده 88- شوراي انتظامي نظام مهندسي دراولين جلسه از بين خود يک رئيس، يک نايب رئيس و يک دبير براي مدت يک سال انتخاب مي نمايد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
 
ماده 89- تقاضاي تجديدنظر در دبيرخانه سازمان استان ثبت و دبيرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط حاوي تمامي اوراق و مدارک و مستندات، رأي صادرشده و پروانه عضويت مشتکي عنه، مهر و موم کرده و ازطريق پيک مستقيم يا پست سفارشي به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي تسليم يا ارسال مي دارد. در صورتي که تجديدنظرخواه درخواست خود را به طور مستقيم به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي تسليم يا ارسال دارد، دبيرخانه مذکور کليه سوابق و مدارک لازم را از دبيرخانه شوراي انتظامي استان دريافت مي دارد.
 
ماده 90- در صورتي که درخواست تجديدنظردرمهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد، شوراي انتظامي نظام مهندسي با رعايت نوبت به موضوع رسيدگي کرده و کليه اختيارات لازم را ازقبيل دعوت طرفين و يا هر شخص ديگري که در ارتباط با موضوع است و کسب نظر کارشناسان و متخصصان و گروه هاي تخصصي و غيره دارد. مجع تجديدنظر پس از ختم رسيدگي نسبت به صدور رأي مبني برتأييد يا تعديل ي تغيير رأي تجديدنظر خواسته شده اقدام مي نمايد. آراي صادرشده از مرجع تجديدنظر بايد مستند، مستدل و صريح بوده و درآن قيد شود که رأي قطعي است و در مواردي که رأي مبني برمحروميت است، بايد تاريخ شروع محروميت با رعايت فرجه لازم جهت ابلاغ رأي در متن رأي درج شود. 
تبصره- در صورتي که پرونده در شوراي انتظامي استان خارج از نوبت رسيدگي شده باشد يا رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي رسيدگي خارج از نوبت را ضروري تشخيص دهد، در شوراي انتظامي نظام مهندسي نيز خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد. 
 
ماده 91- دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي پس از ثبت آراي قطعي شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آراي مذکور را ظرف يک هفته حضوري يا به وسيله پست سفارشي به طرفين شکايت ابلاغ مي کند و نسخه اي از آنها را جهت اجرا به سازمان استان مربوط ارسال مي دارد. سازمان استان ضمن اين که يک نسخه از رأي مذکور را در پرونده عضويت ضبط و يک نسخه ديگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان صنايع و معادن استان ارسال مي کند، مفاد رأي را اجرا مي کند.
 
ماده 92- در کليه مواردي که آراي قطعي شده داير بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد، سازمان استان موظف است پروانه اشتغال عضومحکوم را اخذ و به سازمان صنايع و معادن استان ارسال نمايد و تصوير پروانه اشتغال ضبط شده را به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پايان مدت محروميت در سازمان صنايع و معادن استان نگهداري مي شود. 
تبصره- در صورتي که عضو متخلف ظرف سه ماه از تاريخ مندرج در رأي قطعي مبني بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحويل پروانه اشتغال خود به سازمان استان يا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محکوميت وي را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدي وي را با تأخيري معادل دوبرابر مدت محروميت مذکور تمديد و تجديد خواهد کرد و مراتب را به کليه مراجع ذي ربط نيز ابلاغ خواهد نمود. مفاد اين تبصره بايد به صورت فرم در کليه آراي صادرشده درج شود. 
 
ماده 93- مرجع رسيدگي به شکايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان اعم از اينکه به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان باشد، شوراي انتظامي نظام مهندسي خواهد بود و اجراي مفاد رأي صرف نظر ازنوع و موضوع آن با دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي مي باشد.

خدمات رفاهی

اخبار معدنی کشور

پل های ارتباطی

نشانی: بندرعباس،بلوار رسالت شمالی - مابین چهارراه پردیس و چهارراه گفتگوی تمدن ها - ساختمان نظام مهندسی معدن هرمزگان

تلفن:33734744-076

فکس:33734743-07

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کدپستی: 7919784895

دانلود قانون نظام مهندسی معدن و آیین نامه اجرائی آن

دانلود قانون معادن