اهداف و وظایف نظام مهندسی معدن

 

 

اهداف و وظايف

 

الف) حفظ و افزايش بهره وري منابع معدني که سرمايه هاي ملي تجديد ناپذير هستند.
ب) تنسيق امور مربوط به مشاغل  و حرفه هاي فني  و مهندسي در فعاليتهاي  معدني.
پ) تامين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي معدن در کشور.
ت) بالا بردن کيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.
ج) ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه ها در بخش معدن.
چ) وضع مقررات به منظور اطمينان از رعايت  اصول ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، حفظ محيط زيست، صرفه اقتصادي و نظارت بر اجراي آن.
ح) فراهم ساختن زمينه همکاري ميان وزارت صنايع و معادن و تشکلهاي مهندسي، حرفه اي و صنعتي در بخش معدن.
خ) ايجاد زمينه هاي  مشارکت صاحبان  حرفه هاي مهندسي  معدن در تهيه و اجراي طرحهاي  توسعه و عمراني کشور.
د) ايجاد و تحکيم روابط حرفه اي در سطح ملي و بين المللي و معرفي نمايندگان براي شرکت در مجامع علمي و فني.

 

خدمات رفاهی

اخبار معدنی کشور

دانلود قانون نظام مهندسی معدن و آیین نامه اجرائی آن

دانلود قانون معادن